ל

קיד

ג ה' אלקי שועתי אליך ותרפאני. רבות אמור ס"פ כ"ח גבי מרדכי כיון שרכב על הסוס התחיל מקלס להקב"ה ארוממך כו' שועתי אליך. ולכאורה צ"ל מה ענין זה לרפואה. אך כי מבואר במ"א ע"פ והסירותי מחלה מקרבך שהיא ק"נ שהיא שרש כל מחלה כו'. ועדמ"ש באגה"ק סי' ל"א בפי' דשכינתא איהי מרעא בגלותא כו' שהוא ח"ו איזה קלקול בסיבוב והילוך התפשטות החיות באו"י וא"ח מחמת נה"ב המונעת הרצוא והביטול כו'. ולכן צ"ל רפואה והיינו מא"א כי ארך ל' ארוכה ורפואה כו'. והמן המן העץ כו' עה"ד טו"ר כו' שרש מחלה הנ"ל. ולכן הנס זהו רפואה ממש להיות התפשטות החיות כמראה אדם כו'. וז"ס תלים סמ"ך אלקים זנחתנו כו' רפ"ה שבריה כימטה כו'. זח"ב שמות די"ט סע"ב:

יב הפכת מספדי. פ"ט דברכות. נ"ה ב' גבי שלש הפוכות דהטבת חלום. ובירושלמי פ"ה דברכות רבות אמור ס"פ כ"ח בענין נס דמרדכי ישראל מה אמרו הפכת כו'. וע' תו"א בד"ה ויושט אסתר כו' כי לע"ל אז אהפוך כו' שכם אחד ומעין זה הי' הנס של פורים שנתהפך לב של אחשורוש לטוב שזהו ענין אתהפכא חשוכא לנהורא למעלה מבחי' אתכפייא. וזהו הפכת מספדי כו'. ועמ"ש בד"ה ולא אבה כו' ויהפוך כו' שלהיות ויהפוך זהו נמשך משם הוי' דע"ק בחי' סוכ"ע וכן פי' בזח"ג ס"פ נשא דקמ"ז סע"ב אנא אפקח עינוי כו' הה"ד ויהפוך כו' המכוון דהוא ע"י עינא פקיחא דע"ק בפ' נשא דק"ל ע"א דלית שמאלה כו' ע"כ ויהפוך כו' ועד"ז הפכת דכאן שע"י המס"נ המשיכו מבחי' כתר ע"כ הפכת. וע"ש בתו"א סד"ה עד דלא ידעי (הראשון) דפורים ויוהכ"פ בחד דרגא היינו כמו ביוהכ"פ ויהפוך כו' כן בפורים הפכת כו' ועיקר הגילוי לע"ל אז אהפוך כו' כנ"ל. ע' בסדור בד"ה עד הגל בענין כולו הפך לבן טהור הוא כו' זהו ע"ד שאז מוכרחים לדלג שור להמשיך מלובן העליון כו' וכענין תשובה כו'. ועד"ז בקי"ס כתיב הפך ים ליבשה. ואמרו בזח"ב נ"ב ב' דבעתיקא תליא וכמ"ש בת"א בד"ה אשירה להוי' כי גאה גאה והיינו שכדי להיות הפך עלמא דאתכסיא לבחי' עלמא דאתגליא צ"ל דוקא ע"י גילוי מע"ק משא"כ מסדר השתלשלות כו'. וזהו ג"כ ענין ההופכי הצור אגם מים. וג"כ ענין מה שהמטה נהפך לנחש ומנחש למטה. וז"ש במגלת אסתר ונהפוך הוא החדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה. ונהפכת לאיש אחר בש"א סי' יו"ד פסוק ו'. ומזה יובן ענין אז אהפוך כו'. וז"ש צליל שעורים* שה"ע אתהפכא מדות נה"ב. להעיר מענין עולם הפוך ראיתי עליונים למטה כו' עמ"ש מענין חותם המתהפך כו' ומענין כי אל דעות שמלמעלה למטה למעלה היש כו' א"כ זהו עולם הפוך כו' לגמרי ממה שלמטה היש כו' ומשם יומשך להיות אז אהפוך אל עמים שפה ברורה כו'. ויש ג"כ להט החרב המתהפכת עיין רבות בראשית ס"פ כ"א וזהו ק"נ שלפעמים מתהפכת לטוב ופעמים לרע. וזהו ענין אשר הפך ה' באפו כו' והפיכת סדום כו' ומ"מ כל תהפוכות אלו תלוי ונמשך מלמעלה מעלה כו':

ירמי' ל"א י"ג אז תשמח כו' והפכתי כו' פ"ט דברכות נ"ה ב' ובירושלמי פ"ה דברכות גבי הטבת חלום. רבות ס"פ ויחי ס"פ ק' לעוה"ב אני מחזיר אותו האבל לשמחה שנאמר והפכתי אבלם לששון כו' ועמ"ש מזה ע"פ ומחץ מכתו ירפא בישעי' סי' כ"ו. תד"א ח"א פכ"ו. בחיי פ' בשלח פ"ה ד' גבי אז ישיר. בס"ח סי' קס"ח אל תערב בנים עם בנות פן יחטאו תשמח בתולה במחול לבדה אבל בחורים וזקנים

קטז

יחדיו כו' והאריך: