לב

קכ

א לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה. עמ"ש ע"פ כסית כל חטאתם סלה תלים פ"ה ג' וע"פ בכסה ליום חגנו. מד"ר בראשית פכ"ב ע"פ אם תיטיב שאת. לדוד משכיל אשרי נשוי פשע כסוי חטאה אשריו לאדם שהוא גבוה מפשעו ולא פשעו גבוה ממנו. פסחים פרק יו"ד קי"ז א"ב ברכות פ"ה ל"ד ב' יומא פ"ח פ"ו ב' פ"ז א"ב. זח"א פ' נח דע"א סע"א. ולפירושו בענין כסוי חטאה יש להעיר מענין ובצל ידי כסיתיך ומענין תצפנם בסוכה. זח"ג ויקרא דט"ו סע"ב ענין כסוי חטאה ובמק"מ שבחי' אימא מתכסה מפני הקליפות הנק' חטאה. ואפ"ל עדמ"ש בת"א פ' לך בפי' מגן אברהם פ' אמור דק"א ע"א והאריך וגם הרמ"ז: