ח

כד

ב מה אדיר. זח"א ב' רע"א. ח"ב ג' א'. מ"ט ב'. ק"מ ב'. קע"ח סע"ב. ח"ג רכ"א א'. ועמ"ש לקמן בסי' צ"ג ע"פ מקולות מים רבים כו' אדיר במרום ה' ושם סעי' ב':