ט

כד

יא ויבטחו בך יודעי שמך. נ' עפמ"ש תלים סי' צ"א אפלטהו אשגבהו כי ידע שמי. ופי' בזהר פ' חקת קפ"ד א' ע"ד אשר יקראוהו באמת. דר"ל שיודע לכוין פנימיות הכוונה בק"ש ותפלה שיהי' להמשיך גילוי אור א"ס במדת מלכותו ית' שאזי ממשיך מהחכמה הנק' מחשבה שיתברך השם. וזהו כי ידע שמי. ואפ"ל פי' יודעי שמך ע"ד וידעת היום והשבות אל לבבך כי הוי' הוא האלקים כו'. והענין כי יש ב' השגחות. הא' ע"י שם אלקים שהוא יחו"ת. הב' ע"י שם הוי' יחו"ע כמ"ש בלק"ת פ' ראה סד"ה כי תשמע בקול בפי' לעשות הישר בעיני ה'. וא"כ ע"י יודעי שמך שהוא כי הוי' הוא האלוקים ממשיך עליו ההשגחה משם הוי' ג"כ שהוא מדה"ר ולכן ויבטחו בך. וע' מענין ויבטחו בך יודעי שמך בזהר ס"פ אחרי ד"פ ע"א ובווי העמודים ד"ו ע"א ובמדרש תלים ססי' צ"א הביאו מפסוק לכן ידע עמי שמי בישעי' סי' נ"ב ו' ושם ת"י ויתרבי בעממיא שמי. וזהו ע"ד יתגדל ויתקדש שמי' רבא וע' בחיי ק"ד ג':