פה

שג

ג נשאת עון עמך כסית כל חטאתם סלה. פ"ק דתענית ד"ז ע"ב בשה"ש רבה בד"ה אשכול הכופר ובמדרש קהלת סד"ה טוב מלא כף נחת עמ"ש מזה בד"ה תקעו בחדש סעי' א' בענין בכסה שזהו ע"ד כסית כו':

יד צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו. פ"ב דברכות די"ד ע"א. זח"א פ' בראשית דמ"ט סע"ב ודנ"ח סע"ב וס"פ נח דע"ו א'. ויחי דר"מ ע"ב. ח"ג פ' צו ד"ל ע"ב:

ילקוט ח"א דרצ"ז ע"ג פ' כי תצא. ח"ב צ"א ב'. של"ה קט"ו ב' שפ"ד א'. ס"ח רנ"ו. בלק"ת סד"ה להבין מ"ש ביום השמע"צ באג"ה ססי' ד'. עמ"ש ע"פ פתחו לי שערי צדק ומ"ש בסדור ע"פ אני בצדק אחזה פניך:

(א) המכוון מהזהר בראשית דמ"ט סע"ב הוא כי הנה ע"י חיבור דו"נ שורה הברכה על האדם עיין בת"א פ' תצוה סד"ה ועשית בגדי קדש (ולכן גם בעסק התורה שיבחו כשעוסקים בתורה שנים וכמ"ש ע"פ ברזל בברזל יחד כו') ור"ל כשהוא דו"נ יש עליו השראת השכינה כמו שלמעלה בחיבור זו"נ שורה עליהם אימא עילאה כמ"ש בזהר ר"פ וארא בענין עד תאות גבעות עולם. וכמ"ש כאן בזהר ד"נ סע"א. וע"ז שאל הזהר א"כ כשיוצא לדרך הרי אין עמו אשתו וא"כ איך יהי' עליו השראת השכינה. וע"ז אמר שזהו ענין צדק לפניו יהלך הוא המל' הולכת לפניו והיינו ע"י תפלת הדרך כמשארז"ל פ"ב דברכות די"ד ע"א. וגם אפ"ל מה"ט ארז"ל פ"ו דיבמות דס"ב סע"ב שחייב אדם לפקוד את אשתו כשיוצא לדרך כו'. וכן פי' בזהר בראשית דנ"ח סע"ב שע"י התפלה שמתפלל קודם יציאתו לדרך על הדרך עי"ז צדק שהיא השכינה לפניו יהלך כו':

(ב) ס"פ נח דע"ו א' פי' מ"ש כי ה' אלקיך מתהלך בקרב מחניך להצילך כו' וה' הולך לפניהם יומם כו' זהו"ע צדק לפניו יהלך כו'. ובמד"ר ס"פ בא פי' וה' הולך לפניהם הוא וב"ד ולע"ל אני לבדי שנאמר כי הולך לפניכם ה'. והיינו כי בזהר מפרש צדק היא מלכות שהיא נק' בית דינו של שם הוי' כו'. ומכ"ז יובן ענין מצות לויה שנא' באברהם ויטע אשל אכילה שתיה לויה. שע"י לויה זו ממשיך שיהי' צדק לפניו יהלך כו':

(ג) ויחי דר"מ ע"ב כי בדרך צריך דוקא אשר צדק שהיא המל' לפני יהלך. שצדק הוא בחי' גבורה ודין לנצח את הקמים עליו בדרך כו'. ועד"ז נאמר חגור חרבך על ירך גבור דפי' חרב היינו בחי' צדק הנ"ל עיין בזהר פ' בשלח דנ"ד ע"א ע"פ אז ישיר:

שה

(ד) בלק"ת דלעיל פי' ע"ד תען לשוני אמרתיך כי כל מצותיך צדק שע"י המצות מתעלה המל' הנק' צדק למעלה מעלה עד שתהי' בבחי' לפניו יהלך י"ל שתתעלה למעלה מז"א כענין שפי' בת"א סד"ה ויושט המלך לאסתר פירוש ותעמוד לפני המלך. ועמ"ש ע"פ לפני הוי' תטהרו. ועמ"ש בזהר פ' אמור דצ"א א' ע"פ צדקתך כהררי אל היינו שבחי' צדק מתעלה כאינון טורין עילאין הנקראים טורי דאפרסמונא דכיא. היינו עכ"פ עליות המל' להיות שוין בקומתן עם ז"א. וע"ד ארוממך אלקי המלך בת"א בד"ה כי אתה נרי. ועלי' זו י"ל ע"י התפלה הנק' סולם מוצב כו'. ועי"ז אח"כ ההמשכה מלמעלה למטה משפטיך ת"ת תהום רבה. וזהו ענין וישם לדרך פעמיו. ויש להעיר לענין פעמיו מענין זאת הפעם. ומענין פעמון ורמון. שלש פעמים בשנה יראה כו'. ועמ"ש ע"פ מה יפו פעמיך בנעלים כו'. ואפ"ל זהו צדק לפניו יהלך ואזי וישם לדרך כו' ועמ"ש ע"פ ושמרו דרך הוי' ובענין והתהלכתי בתוככם שהוא המשכת סוכ"ע בממכ"ע כו'. ובאדם ענין וישם לדרך ע"ד לך לך. וע"ד מ"ש בשמואל שהיה מסבב על כל ערי ישראל כו'. ועי"ז ממשיך ההילוך מלמעלה והתהלכתי בתוככם. ועיין מענין שמואל במד"ר פ' בא פט"ז. עמ"ש באריכות מענין צדק ע"פ פתחו לי שערי צדק: