צא

שכו

א יושב בסתר כו' בצל כו'. ברע"מ פ' פינחס דרנ"ה ע"ב בת"ז תיקון ס"ב דצ"ז ע"ב. בסתר דא אימא. עליון מינה דא חכמה דלא אשתמודע אלא בה. א"כ פי' בתסר עליון היינו יחוד או"א שנק' הנסתרות לה' אלקינו וכמ"ש בד"ה אלה פקודי בענין משכן העדות. בצד שדי יתלונן דא אימא תתאה צל דשדי דאיהו אות ברית קדש היינו המל' היא בחי' בצל שדי שהוא היסוד מסתתר בה והיינו יחוד זו"נ. ולכן פי' בתיקון כ' ד"נ ע"א ומאן דנטיר אות ברית בכל אתר דאיה בין בברית מילה בין בשבתות ויו"ט קב"ה נטיר ליה בגינה ומכסה עלוי משנאוי כגוונא דמשה דאתמר בי' בצל שדי יתלונן. ובזח"ג פינחס דרנ"ה ע"ב פי' דצל סוכה זהו ענין ובצל שדי יתלונן. וצל עם מ' הוא צלם. וזהו אך בצלם שהוא מל' יתהלך איש. יסוד ז"א קיצור. יושב בסתר עליון יחוד או"א בצל שדי יתלונן יחוד זו"נ:

(ב) רבות ר"פ וישלח פע"ה דפ"ד ע"ד ואף רבקה אמו ברכתו כנגדן שנאמר יושב בסתר עליון וגו' וכך אמרה לו כי מלאכיו יצוה לך וגו'. כיון שאמרה לו בלשון הזה ברכתו רוה"ק יקראני ואענהו וגו'. מענין בדרך ויעקב הלך לדרכו בת"א ס"פ ויצא בד"ה וישכם לבן. ומענין כי מלאכיו יצוה לך בד"ה כנשר יעיר ועמ"ש בענין אם בדרכי תלך בד"ה מהלכים בין העומדים:

(ג) רבות תרומה ר"פ ל"ד דקנ"ב א'. לכך אמר משה יושב בסתר עליון א"ר יהודה בר סימון. יושב בסתר.

(הג"ה פי' שהוא רואה ואינו נראה כמ"ש ברבות נשא פי"ב דרמ"ו עכ"ה) הוא עליון על כל בריותיו.

(הג"ה. הנה המ"כ פי' גדול ומעולה וכל בריותיו אין מספיקין לעשות לו בית משכן עכ"ד. וזה פשוט שא"צ לאומרו שהבורא ית' גדול ומעולה מהנבראים. אלא י"ל עליון שהוא סוכ"ע ואינו מתלבש בתוך הנבראים ולא כמו הנשמה שמלובשת תוך הגוף וכמש"כ בד"ה אתם נצבים בפי' אל עליון ובד"ה ראשי המטות בפי' רצון עליון וכיון שכן שהוא סוכ"ע ואינו מלובש איך יעשו לו בית ומשכן שיהי' שורה ומלובש בו עכ"ה) מהו בצד שדי בצל אל. בצל רחום בצל חנון אין כתיב כאן אלא בצד שדי. בצד שעשה בצלאל.

(הג"ה פי' המ"כ וז"ל מהו בצל שדי בצל אל שדי הוא לשון אל לשון חוזק ואיילות כד"א ואת אילי הארץ לקח וכן שדי כמו שפי'

שכז

הרד"ק הרי בצל שדי כמו בצל אל עכ"ל. והי"מ פי' בצל שדי לשון ד' פי' צל קטן שאתה יכול לומר עליו די. ואפ"ל כי שדי הוא ביסוד וזהו שרש בצלאל. וא"כ י"ל דהאי בצל אל קאי עם מ"ש אח"כ מצד רחום כי נז' כאן ג' שמות כסדרן אל רחום וחנון ור"ל שלא נז' בצל אל ולא מצד רחום כו' אלא בצל שדי. והיינו בצל שעשה בצלאל. גם אפ"ל הטעם שנק' בצל שדי דוקא ולא בצד אל ע"פ מ"ש ברבות ס"פ פינחס ע"פ את קרבני לחמי וז"ל זש"ה שדי לא מצאנוהו שגיא כח. איוב ל"ג. וכתיב הן אל ישגיב בכחו. שם ל"ו. כיצד יתקיימו שני המקראות הללו אלא כשהוא נותן להם לפי כחו וכשהוא מבקש אינו מבקש אלא לפי כחן עכ"ל. הרי שם אל מורה כשנותן לפי כחו כי אל הוא לשון כח. משא"כ שם שדי מורה על שמבקש לפי כחן והיינו ע"ד שאמר די וע"כ גבי כשבקש לעשות משכן צל שעשה בצלאל נק' בצל שדי שלא בקש רק לפי כחן. וכן מבואר בהדיא ברבות נשא פי"ב דרמ"ו ע"ג על עשיית המשכן והמקדש אינו מבקש לפי כחו אלא לפי כחן כו' ע"ש וע"ז מורה שם שדי כדאמר בהדיא ברבות ס"פ פינחס מהכתוב דאיוב ל"ג כנ"ל וע"כ נאמר בצל שדי יתלונן. בצל שדי דוקא בצל אל אין כתיב כאן דמשמע לפי כחו אלא בצל שדי היינו לפי כחן. ואע"פ שבגמ' פרק הרואה דנ"ה ע"א מבואר דפי' בצלאל הוא בצל אל י"ל שע"י עשיית המשכן שעשה בצלאל עם היותו נק' בצל שדי שהאתעדל"ת היא לפי כחן עכ"ז שורה ונמשך עי"ז אתעדל"ע מלמעלה לפי כחו. וזהו נק' בצל אל כמ"ש הן אל ישגיב בכחו דהיינו שנותן לפי כחו כו' עכ"ה):

*(ו) רבות נשא פי"ב דרמ"ו ג' ויהי ביום כלת משה הה"ד יושב בסתר עליון. זה משה שישב בסתר עליון שנכנס בתוך הענן שהוא סתר עליון. כמה דתימא עבים סתר לו איוב כ"ב וכ"כ ויבא משה בתוך הענן.

(הג"ה עיין זח"ב משפטים צ"ט א ובפ' פקודי דרכ"ט א. והמק"מ שם פי' שהוא לבוש החשמל ועמ"ש בענין החשמל בת"א פ' לך לך בד"ה והבדילה הפרכת ובפ' חיי בד"ה יפה שעה א' בתשובה ומזה יובן מה שנק' סתר עליון ובז"ה דפ"א ע"ב משמע שהוא היכל קדה"ק וא"כ העוסק בתורה נק' יושב בסתר עליון תניא פנ"ב שהתלמוד נמשך מהיכל קדה"ק ולכן ארז"ל משחרב בהמ"ק אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד"א של הלכה. ועמ"ש מזה בלק"ת בד"ה ויקרא אל משה ר"פ ויקרא עכ"ה) בצל שדי יתלונן שלן שם לינות הרבה שנאמר ויהי שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה.

(הג"ה. ענין יתלונן עמ"ש ע"פ וילן שם כי בא השמש. ורפ"ק דמגלה ע"פ וילן יהושע שלן בעומקה של הלכה. ובאדה"ר ואדם ביקר בל ילין. יקר הוא הטפה הנמשכה מחכמה עילאה כמ"ש במא"א ק' סמ"ו ואות יו"ד סכ"ה והמשכה זו באה בהצנע ונק' סוד ה' ליראיו ע"כ באה בלילה. עדמ"ש ברבות ויצא ע"פ כי בא השמש. כי בא השמש לדבר עם יעקב בצנעא. ובמשה נאמר בצד שדי יתלונן והיינו ג"כ שלן בעומקה של הלכה כי בלילה היה לומד תושבע"פ. גם אור מים רקיע הוא בבחי' שדי כמ"ש בע"חשל"ח):

(ז) עוד שם ד"א יושב בסתר עליון כו' בשעה שאמר לו הקב"ה ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם אמר משה מי יוכל לעשותו כי' אמר הקב"ה איני מבקש לפי כחי אלא לפי כחן כו' אמר משה יושב בסתר עליון הקב"ה שהוא יושב בסתרו של עולם הוא רואה את הכל ואינו נראה הוא נתאוה ללון בצלנו (וע' רבות תצוה ס"פ ל"ו) כו' שדי יתלונן בצל שעשה לך בצלאל זה המשכן הוי' בצל שדי יתלונן עכ"ל. ועמ"ש לעיל סעי' ג' ועמש"ל סעי' א' בשם תת"ז שהמל' היא הנק' צל שדי ר"ל שבה יתלונן שם שדי שהוא היסוד וכענין מ"ש בבה"ז בלק דף ר"ד ע"ב בקר אערוך לך ואצפה דוד שהוא מל' אתקין חופאה לההוא בקר דיוסף שהוא היסוד יעו"ש:

שכח

ב אומר לה' מחסי ומצודתי אלהי אבטח בו. ברבות נשא פי"ב שם שיר זה של פגעים אמר משה בשעה שהי' עולה להר שהי' מתיירא מן המזיקין מהו אומר לה' מחסי אגנתי ומצודתי קסטרא דיד. פי' המ"ג אגנתי מגן וצנה. קסטרא מחיצה של גזוזטראות ועיין בערוך ערך קסטר. אלהי אבטח בו שבשמו אני מבריח את המזיקין ואת מלאכי חבלה:

ו מקטב. בזהר ח"ב רל"ו ב':

ז יפול מצדך אלף. פ"ק דברכות ד"ו ע"א. פ"ה דיומא דנ"ג ע"ב. פ"ב דשבועות ט"ו ב'. רבות ס"פ משפטים דק"נ ע"ד (שהוא ל"ד ד') נשא פי"א רמ"ה א' (שהוא ל"ח א') רמ"ז א' (שהוא ד"מ ריש ע"א) פי"ב ומבואר דיש פירוש שהקב"ה מוסר לאדם אלף מלאכים משמאלו ורבוא מימינו לטובתו ולשומרו. וכ"מ ס"פ משפטים הנ"ל. כתיב והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה כו' וכתיב וישלח את ימינו וישת על ראש אפרים כו'. זח"א וישלח קע"ד ב'. ח"ג בלק רי"א ב':

טז אורך ימים. סנהדרין פרק חלק ק"ג ב'. זח"ב פקודי רס"ה ב'. עמה"מ קמ"ו ב':