קא

שעח

א לדוד מזמור חסד ומשפט א שירה לך ה' אזמרה. פ"ט דברכות ד"ס ע"ב. בירושלמי ספ"ט דברכות אמתניתן חייב אדם לברך. והוא ג"כ במד"ר ר"פ קדושים תהיו. ילקוט ח"ב קמ"ז ד'. של"ה כ"ב נ"ג ב' נ"ד א' ע"ג א' קע"ד ב'. בחיי ר"ה ב' עמ"ש בד"ה ויחל משה מענין מ"ש בזהר דף ד' מאן דלא טעים מרירו למיתקו דפי' הזח"מ שזהו ענין השמחים ביסורים שעליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו דהיינו ענין מוציא

שפ

חמה מנרתיקה והיינו כי היסורים נמשכים משם אלקים שה"ס הנרתק. וע"י השמחה בזה משמח שם אלקים ע"י שמאמין כי הוי' הוא האלקים וכולא חד. ועמ"ש בענין ודרך חיים תוכחת מוסר שזהו גבוה מנר מצוה ותורה אור כו'. ובמ"א פי' שהגבורה שבחסד נמשך מתוקף האהבה יותר מעצם החסד שמגודל האהבה משנה טבעו להתלבש בדין כדי להיות ואוהבו שחרו מוסר כו'. וע' בה"ז קרח קע"ח ב' גבי ועבד הלוי הוא דא עתיקא אלמלא דינא כו' ועמ"ש מזה ע"פ שמאלו תחת לראשי. והנה בירושלמי ומד"ר שם הביאו ע"ז ג"כ פסוק ואתה מרום לעולם ה' דהיינו לעולם ידך על העליונה. ופי' ואתה מרום היינו ע"ק המאיר בבינה וא"כ מוכח דגם ממקום גבוה כז נמשך הדין. וע"ד הנז' בזח"ג נשא קל"ז סע"ב מאן גרים כו' רעוא דרעוין דלא אתגלי כו' ע' מד"ר בראשית פכ"ב שהביא התוי"ט פ"ה דאבות. ועמ"ש בענין שמע ישראל הוי' אלקינו הוי' אחד. היינו כי לע"ל ביום ההוא יהיה הוי' אחד זהו שכולו הטוב והמטיב משום דלית שמאלא בהאי ע"ק ואנו אומרים שגם עכשיו הוי' אלקינו הוי' אחד. דאף שעכשיו ההנהגה ע"י ז"א שיש בו מדה"ד עכ"ז באמת ע"ק וז"א כולא חד ע"ד ואוהבו שחרו מוסר. ועיין בלק"ת בשה"ש בהביאור ע"פ שחורה אני ונאוה דהל"ת שתלוין בשערות שחורות דז"א שרשן בע"ק גבוהים במח'י ושער רישי' כעמר נקא כו':

ו עיני בנאמני ארץ לשבת עמדי. הולך בדרך תמים הוא ישרתני. פ"ק דתמיד איזהו דרך ישרה כו'. וי"א יחזיק באמונה יתירה שנאמר עיני בנאמני ארץ. מסכת דרך ארץ פ"ב בעלי אמונה ומכסי רזים ומשיבי פקדון ומחזירי אבדה עליהם הכתוב אומר עיני בנאמני ארץ כו'. במדרש תלים סי' ק"א אמר לו (הקב"ה למשה על מינוי כהן) תמנה לך משבטיך שנאמר עיני בנאמני ארץ. שנאמר בכל ביתי נאמר הוא. רנ"ח אמר ואית דאמר לה בשם ר"ל. אמר הקב"ה מי שמשרתני בעוה"ז הוא ישרתני לעוה"ב עכ"ל:

רבות במדבר ספ"א דר"י ע"ב וכה"א עיני בנאמני ארץ כו' כל שנדבק בדבר המקום אוהבו לעולם כו' ואף השבט הזה בדקתיו כו' שם פ"ג דרי"ד ב' הקרב את מטה לוי כו' ועליהם הכתוב אומר עיני בנאמני ארץ כו'. ור"פ נשא רכ"א ג' ועל שבט הלוי אמר הכתוב עיני בנאמני ארץ כו'. של"ה ס"ט ב' קי"ד א'. תד"א ח"א פט"ו: