קב

שפ

א תפלה לעני. פ"ק דברכות. פ"ד דברכות כ"ו ע"ב ואין שיחה כו'. פ"ק דעכומ"ז ז' ע"ב רבות ס"ז ב'. סדר חיי שרה פ"ס גבי ויצא יצחק לשוח בשדה. קל"ח ג'. סדר בשלח פכ"א תפלה לעני תפלה למשה כו' ע"ש. ויקרא ספ"ג קס"ח ד' ממעמקים קראתיך תפלה לעני. ושם תוך פ' הנ"ל מנחת עני קדמך כו' מזה יובן ענין תפלה לעני כאלו נפשה הקריבה כו'. אמור פ"ל דף רי"ש ע"ב ענין כי יעטוף. ועיין מזה במדרש תלים שם. רבות במדבר ר"פ ב' דף ר"י ע"ג. זח"א בראשית דכ"ג ע"ב. וישלח קס"ח ב'. ח"ב יתרו דפ"ו ע"ב. בחקותי דקי"ג ע"ב והרמ"ז שם. בלק קצ"ה א'. עקב רע"ג סע"ב. גבי עטור עטוף ועיין ספ"ז דברכות דנ"א סע"א. תצא דרע"ח ע"א והרמ"ז שם. ועמ"ש ע"פ זה בנייר בפ"ע: