יא

כז

ז כי צדיק ה' צדקות אהב. זח"א ב' סע"ב בענין עאלת אות צדיק שאות זה מורה על שהם אב"א עדיין כו' וע"ש ומ"ש מזה בביאור ע"פ מי יתנך פרק א' ובפרדס שער האותיות אות צ' ובמג"ד דנ"ג א' וע' ג"כ דנ"ט סע"א וע"ב ר"פ נח ובפ' ויחי דרמ"א ב' צדקות אהב דא מלחא בימא כו' לא תשבית מלח וע' בלק"ת ויקרא על פסוק זה. תרומה ק"ע סע"א. תשא קצ"ד סע"א. ויקרא דט"ו סע"א וע"ב. דט"ז סע"א. וע"ש די"ו ע"ב דאע"ג שבמקום שבע"ת עומדי' דהיינו בינה אין צד"ג יכולים לעמוד כי צדיק הוא ביסוד המאיר למל' עכ"ז יש מעלה בצדיק על בע"ת שהצדיק ממשיך הגילוי בעוה"ז והיינו שממשיך במל' הנקרא עלמא דאתגלייא והבע"ת עיקר המשכתו בעלמא דאתכסיא וע' בזהר ויצא דקנ"ד סע"א שזהו"ע כי שנואה לאה. ופי' המשכה זו בעוה"ז היינו שיהי' דירה בתחתונים כמ"ש בלק"ת בשה"ש בד"ה מי יתנך כאח לי ועמ"ש ע"פ ושאבתם מים בששון בישעי' סי' י"ב. וע' לך פ"ב סע"א מענין כתמר יפרח:

כט

(ב) עמ"ש ע"פ אמרו צדיק כי טוב בישעי' סי' ג' ומ"ש ע"פ וירא אלקים את האור כי טוב ומ"ש ע"פ ואורח צדיקים כאור נוגה דביאור ויקהל משה עמ"ש ע"פ והישר בעיניו תעשה אגדות ולפמשה"ד ומ"ש טוב וישר ה' ע"כ יורה חטאים בדרך. א"כ צדיק ישר כשהצדיק עושה תשובה על ענין לפמשה"ד וכמו אברהם שיצא ממנו ישמעאל ויעקב שנשא שתי אחיות בהיתר זהו פגם בבחי' וסביביו נשערה. בד"ה מה טובו תשובה ג'. ואז יחזו פנימו כי צדיק עדיין י' נ' אב"א ותשובה החזרת פב"פ יחזו פנימו כמים הפנים לפנים מ"נ ומ"ד הם פנים לפנים י"ס וי"ס הגנוזות בקשו פני את פניך כו':

(ג) זח"ג פ' אחרי דע"ב א' ע"פ ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני. ושמא גרים מאן גרים לה שמא דא הדר ואמר ממני דכתיב כי צדיק ה' צדקות אהב ישר יחזו פנימו צדקה צדק ה' (ע' זהר בחקותי דקי"ג ע"ב בגין דצדקה דא אילנא דחיי כו' ובלק"ת פ' תצא בד"ה ולא אבה ספ"ג). ילקוט ח"א רכ"ד ב' רע"ג ג' ש"ו ב' (ח"ב) ס"ה ב' ע"ה ג' צ"ד ד' ק"ן א'. ילקוט ח"א רכ"ד ב' בפ' שלח בד"ה זה שאמר הכתוב ויאחז צדיק דרכו איוב י"ז יעו"ש. רע"ג ג' בפק עקב סוף רמז תתע"ג בענין ללכת בכל דרכיו נקרא המקום צדיק שנאמר כי צדיק ה' צדקות אהב אף אתה הוי' צדיק עכ"ל. וע' מזה בשל"ה פרק בעשרה מאמרות תחלת מאמר שביעי דנ"ד ע"ב. וע' בת"א פ' בשלח בד"ה אשירה להוי' בפירוש ושמרו דרך הוי' לעשות צדקה ובלק"ת סוף שה"ש בד"ה מי יתנך כאח לי ועיין בסש"ב ח"א פ"א ופ"י ופי"ד:

בילקוט פ' האזינו דש"ו ע"ב בד"ה הצור תמים פעלו בענין אל אמונה ואין עול. בירמי' ע"פ וזה שמו אשר יקראו לו רמז ד"ש דס"ה ע"ב בתלי' במקומו ססי' י"א. סוף רמז תתנ"ה בשם המד"ר פ' נח פל"ב. רמז תרס"ד תוך קפיטיל ט"ו ופועל צדק זה הקב"ה שנאמר כי צדיק ה' צדקות אהב באיוב ע"פ ויאחז צדיק דרכו קפיטיל י"ז תוך רמז תתק"ז דק"ן ע"א: (ד) מד"ר פ' נח פל"ב אין לך אומן אוהב את בן אומנתו והחכם אוהב את בן אומנתו כגון רבי חייא ב"ר אושעיא כו' הקב"ה אוהב את בן אומנתו שנאמר כי צדיק ה' צדקות אהב ועמ"ש מזה ע"פ רבות רעות צדיק ומכולם יצילנו ה'. ועמ"ש ע"פ צדיק כתמר יפרח: