קיז

תמז

א הללו את ה' כל גוים שבחוהו כל האמים. ע' ילקוט במקומו גוים אלו ששעבדו בהן כו'. ועמש"ל סעי' י"ז ע"פ ישמחו וירננו לאמים. ובמד"ר פי' בא פי"ח דף קל"ה ע"א שב' פסוקים אלו הללו כו' כי גבר כו' נאמר על נס דחנניה מישאל ועזרי' כו' יעו"ש. ואפ"ל דלע"ל נאמר כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' בצפני' סי' ג' ט' עז"נ הללו את ה' כל גוים. אך מש"כ ב' פסוקים י"ל עפמ"ש אדמו"ר ז"ל בד"ה ואני נתתי לך שכם אחד דבמד"ר יש שלע"ל יהי' שליש בני אדם כלים. והיינו זרעו של כנען. ועל ב' השלישי' שהם זרעו של שם ויפת נאמר כי אז אהפוך כו'. ולכן בא ע"ז ב' פסוקים. וההפרש בין זרעו של חם לשם ויפת י"ל כי חם להיותו מקו השמאל נפל בג"ק שלמטה מק"נ שאין להם בירור אבל זרעו של שם ויפת הם מק"נ. וע' בשל"ה במס' פסחים שלו דק"ע ע"ב: