ב

תרטו

ו ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי בתלים סי' ב'. ופירש"י ואנכי מניתי לי את זה לנסוך ולמלוך על ציון הר קדשי, ובמצ"ד פי' ואנכי המשלתי את מלך המשיח, ויונתן תרגם ואני רביתי מלכי, א"כ פי' נסכתי הוא ריבוי שריבה גדולת המלך. וכן לפרש"י שפי' דקאי על דוד עצמו היינו כמארז"ל על דוד ושלמה שרומם ה' מלכותם כו'. וע' בענין אגוסטוס יושב במד"ר בשלח ר"פ כ"ג ובלק"ת בשה"ש בד"ה קול דודי בפי' שנגלה עליהם ממ"ה.

(ב) בילקוט ח"ב בישעי' רמז של"ח* דנ"ג ע"ג פי' ואומר ואני נסכתי מלכי השתתיו. כמד"א ויסע וגו' הארג עם המסכת, והוא בשופטים סי' טז יג יד ות"י מסכת משתיתא, והוא העץ שאורגין בו השתי, וא"כ פי' נסכתי ארגתיו. וכן בגמ' בנדה פרק הרואה כתם דנ"ח ע"א במשתיתא ופרש"י שם על השתי, ואיך שייך זה למלך. י"ל ע"ד מ"ש ברכבו ארגמן ופי' במדרש ל' אריגה, דפי' שהשמש נק' כן שיצרו הקב"ה לארוג מן לבריות. עו"ש מרכבו ארגמן זה הקב"ה והוא אורג את העולם שיצאו כולו למיניהם ע"ש פ' נשא פי"ב, ויש לפרש האריגה כי המל' מקבלת מכל הע"ס וכלולה מחג"ת כו', גם אריגה כי ת"ת כולל חו"ג, גם ארגמן ד' מלאכים אוריאל רפאל כו'.

(ג) עו"ש בילקוט מסכתיו כד"א וסוך לא סכתי, לכאורה זהו ענין משיחה, והיינו שנק' משיח על שם שנמשח בשמן כו' וכידוע מענין שמן המשחה כשמן הטוב על הראש כו' שנמשך בגרגלתא דא"א. אך עוי"ל כי מסכתיו ג"כ ל' מזיגה כמו מסכה יינה, וכמ"ש לא יחסר המזג. ועיין בילקוט ריש תלים ע"פ ואני נסכתי מלכי מהו נסכתי אמשחתיה כד"א וסוך לא סכתי, וא"כ היינו שנמשח בשמן המשחה שלכן נק' משיח ד' ועמ"ש בלק"ת ס"פ נשא סד"ה זאת חנוכת המזבח דשמן המשחה שהיה בו בשמים ראש מר דרור היה בו מבחי' מקיף ג"כ שהוא בחי' ריח. ועמ"ש בפי' שמן משחת קדש שהוא מושח את הקדש והוא למעלה מבחי' קדוש בוא"ו, בהביאור ע"פ בהעלותך אך הנרות וז"ש והריחו ביראת ה', ותהלת אחטם לך. ד) בעמה"מ שער ט"ז ס"פ י"ב דקל"ב ג' ומשיח עבד ה' יהי' למלך עליהם שנאמר ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי כו' ואז יתגלו לנו רזין חדתין דאורייתא ונת' במ"א מה שיהי' משיח רב ללמד לבנ"י וגם מלך, דבחי' רב יהי' מצד החכמה שילמד, ובחי' מלך מצד מה שלמעלה מהשגה. אך במ"א פי' במד"ר שישראל ילמדו תורה מהקב"ה בעצמו, ועז"נ וכל בניך למודי הוי'. ועמ"ש ע"פ הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאד כו'.

עכ"פ בענין נסיך שייך* ענין שנמשח בשמן המשחה. ב' עוד בחי' האדם הגדול בענקים שלמעלה מבחי' אדם, ואפילו מבחי' אדם הראשון, ע"ד ויאצל כו' מופלא כו', ג' ענין ממשלה ע"ד צדיק מושל, ותגזר אומר ויקם לך, ד' ע"ד סכך הסוכך מבחי' טוב לחסות שלמעלה מבחי' מבטוח באדם, ע"ד* מסכה אתעדל"ע שלמעלה מאתעדל"ת.

תרטז

קיצור. ואני נסכתי, י"ל ע"ד אגוסטוס יושב. ב) נסכתיו אריגה כמו המסכת ע"ד מרכבו ארגמן שאורג מן כו' ארגמן זהו ת"ת וגם ד' חיות המרכבה כו', והנה ששים מסכתות ג"כ מסכת לשון אריגה. ג) נסכתי ל' סוך והיינו בשמן משחת קדש שיש בו ריח והריחו ביראת ד'. ד) ב' בחי' מלמד תורה ומלך פנימי' ומקיף א"כ יהי' בחי' רועה ובחי' נסיך ואני נסכתי וכן במשה ויהי בישורון מלך. בשולי הגליון נמצא כתוב (וכנראה מקומו לעיל קודם סעיף ד'):

ובמדרש תלים סי' ב' כ' עוד ד"א אתיכתי' כד"א עגל מסכה ד"א גדלתיו כד"א ושמונה נסיכי אדם, וכתי' שמה נסיכי צפון והיכן גדלתיו על ציון הר קדשי עכ"ל, ועגל מסכה פרש"י לשון מתכות וכ"ה בתרגום שם וא"כ הוא ענין חוזק וזהו אתיכתי' לשון מתכות, וברבות כי תשא ס"פ מ"ב פי' עגל מסכה מענין מסך, גם שם ל' מזיגה ול' אריגה מסכת רעה הסכתן לדורות, משתי בישא אשתיתן לדורות. ועי' בילקוט בתלים ע"פ ואני נסכתי מלכי כו', ויש לפרש אתיכתיה מתכות מל' התכה כמו הלא כחלב תתיכני איוב יוד יוד, כהתיך כסף בתוך כור ביחזקאל כב כ"ב, ועי' בפרש"י פ' כי תשא ע"פ ויצא העגל הזה לב כד ולא ידעתי שיצא העגל הזה ויצא ע"ד חנם בלא מצות, וא"כ בקדושה עד"ז נסיכי אדם אתדל"ע שלמעלה מאתדל"ת בלק"ת בד"ה ואתחנן, והיינו נס"א אתיכתי' שיצאו שלא ע"י מלאכת אדם כ"א מבחי' שלמעלה מאתדל"ת.