פד

תרכז

ה אשרי יושבי. ברכות ל"ב שישהה זהו ע"ד הכנה דשבת כמ"כ בתפלה שהיא מעין שבת הוא המדבר לפני המלך צריך להעריך מחשבות איך ידבר במכש"כ מענין אז ראה ויספרה כו' זהו לאדם מערכי לב וכן שלא יכנס לבית המ' פתאום. להעיר מענין אחת שאלתי שבתי בבית, גם ממ"ש במד"ר וירא פמ"ח אתה סימן לבניך שיהיו הם יושבים כו' וע' ממושבותיכם תביאו, אשרי אשריך ישראל כו'.