קלה

תרסג

יג ה' שמך לעולם ה' זכרך לדור ודור. פרש"י ככחו אז כן כחו עתה וא"כ הוא כענין אני הוי' לא שניתי, ור"ל ג"כ אף גם בזמן שאין בהמ"ק קיים עד שנאמר עורה למה תישן אין שום שינוי בשמו רק השינוי בבחי' הארה שמאירה בבחי' פנימי' שעכשיו נסתלקה, וכמ"ש בזח"א ויגש דר"י ע"א שז"א נסתלק למעלה, אבל שמך י"ל שמו גימ' רצון כתר אין שום שינוי ונמשך ההנהגה משם ע"י יסוד אבא כמ"ש בת"א ד"ה כי אברהם לא ידענו, ואפ"ל זהו ד' זכרך לדור ודור זכרך היינו יסוד אבא, כמ"ש בת,א פ' יתרו ד"ה זכור את יום השבת דרוש הראשון דקי"ז ע"א, והנה לפי הגמ' ספ"ג דפסחים נקרא זכרך שם אד', וזהו ע"ד הנז' בת"א בד"ה רני ושמחי השני בפי' זכר רב טובך יביעו הזכרון מרב טובך, כמ"כ ש' א ד' הוא הזכרון משם אהי' ושם הוי' לפמ"ש הרמב"ן פ' שמות א' דאד' שרשו א' דאהיה המורה על הא"ס אני ראשון כמו א' דאנכי, ויוד דאד' שרשו מיו"ד דהוי' שהוא ע"ס כו', ופי' ד"ן דאדני י"ל ע"ד כי ידין ה' עמו ועל עבדיו יתנחם שפסוק זה נאמר אחר פסוק ה' שמך כו', ולפ"ז בחי' שמך גבוה יותר וע"ד טוב שם משמן טוב, אשר הלכו אלקים לפדות לו לעם ולשום לו שם כו' ועמ"ש ע"פ ואלה שמות בנ"י ולפמש"ל ע"פ פרש"י דשמך זהו ענין אני הוי' לא שניתי בחי' אור א"ס א"כ זכרך שהוא שם אד' י"ל זהו בחי' הדיקנא דא"א אשר פי' הרמ"ז פ' בלק דף קפ"ה ע"א שנק' ג"כ אד' ע"ש בפי' הפסוק אם עוונות תשמר י"ה אד' מי יעמוד ונת' מזה ג"כ בלק"ת פ' שלח בהביאור ע"פ ועתה יגדל נא כח אד'. קיצור, שמך לעולם ככחו אז כחו עתה אני הוי' עת"י לא שניתי וחורבן בהמ"ק שנסתלק הארת ז"א והרי מ"מ נמשך ההארה ע"י יסוד אבא וזהו זכרך לדור ודור, ובגמ' פי' שמי שם הוי' זכרי ש' אד' ע"ד זכר רב טובך יביעו, ולפרש"י אפ"ל שמך ע"ק זכרך שם אד' שבדיקנא.

(ב) והרמב"ן פ' שמות ע"פ זה שמי וזה זכרי פי' שמי היינו אלקי אברהם אלקי יצחק, והנה אברהם ויצחק הם חו"ג וא"כ אלקי אברהם היינו חכמה אלקי יצחק היינו בינה, וזה זכרי פי' הרמב"ן שהוא בחי' ואלקי יעקב שהוא עלמא דדכורא, ולכן נאמר וזה בתוס' ואו ע"ד הגדול הגבור והנורא, והת"ת שהוא יעקב עולה עד הכתר, וא"כ פי' ה' זכרך זהו ע"ד אזכיר את שמי, שהמכוון שיומשך תוספת האור בבחי' שמו ע"ד יחוד קבה"ו וכענין ישראל מקדשי שמך שממשיכים

תרסד

מבחי' אתה קדוש בבחי' ושמך קדוש, בד"ה אסרי לגפן נק' בחי' זו אזכיר, וכמ"ש ע"פ למען תזכרו, וזהו ענין זכור אתיום השבת, כי שבת מל' שהיא נוק' וצריך להמשיך בו מבחי' זכור כו', ומהרמ"א פי' שמך לעולם ל' העלם לפי שנקרא בשם אד', זכרך שיהי' נקרא ונזכר ככתבו שזהו ג"כ פי' אזכיר את שמי זהו לדור ודור פי' או בעתה או אחישנה, ועמ"ש בענין שמי עם י"ה שס"ה ל"ת זכרי עם ו"ה רמ"ח מ"ע יש לפרשו ג"כ לשני הפירושים הנ"ל ע' בד"ה אלה פקודי המשכן, וגם י"ל כי ל"ת במ' וזהו שמי עם י"ה ומ"ע בז"א וזה זכרי עם ו"ה.

קיצור הרמב"ן פי' זה שמי זהו אלקי אברהם אלקי יצחק שהוא או"א מקור חו"ג וזה זכרי היינו ואלקי יעקב שהוא בחי' והנורא אל עליון בלק"ת פ' ואתחנן ד"ה וידעת היום דרוש השני, א"כ זכרך פירושו לשן דכר כענין אזכיר את שמי, זכור את יום השבת, וכענין זה פי' מהרמ"א שמך לעלם לשון העלם, זכרך שיהיה השם נזכר ונקרא ככתבו לדור ודור בערו או אחישנה.

(ג) והמגיד משרים ישן דל"א ע"א בפי' כי שם ה' אקרא פ' וז"ל כלומר דשם ה' איהי מטרוניתא תתאה (ע' בביאור שחורה אני) כד"א זה שמי לעלם דאתמר עלה משום דאיהי ממונא לאנהגא עלמין (עמ"ש בלק"ת ר"פ שלח ובד"ה תקעו בחדש דרוש הראשון בפי' מלך העולם), וזה זכרי אתמר על ע"ס עלאין דאינון עלמא דדכורא, לדר דר, כלומר לאשפעה בדור דהוא מלכותא תתאה כד"א ודר וסוחרת (עיין בהשמטות זח"א סי' ל"ז) ובחובא דאדם קדמאה אתייהיב דוכתא לדר דסט"א לאתחברא בדר דסט' דקדושה (ע' זח"א פ' חיי קכ"ב ע"פ מלך לשדה נעבד) דהא בההוא סטרא דקדושה אקרי דר, דכל מה שברא הקב"ה ברא כנגדו והיינו וקוץ ודרדר תצמיח דאתחבר דור בדור כדאמרן עכ"ל, וא"כ לפ"ז פי' זכרך לדור ודור, שע"י שיומשך מע"ס עילאין במל' הנק' דור, אזי גם דר דסט"א יהי' נכנע ובטל אל הקדושה, ובמא"א אות ד' סעיף יוד דור נק' הנוק' ודור ודור העם ב' נוקבין לאה ורחל עכ"ל ור"ל עלמא דאתכסיא ועלמא דאתגליא ועמ"ש ע"פ מלחמה לה' בעמלק מדר דר, והנה מפסוק מלכות מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור מוכרח דבכל עולמים מאיר בחי' גבוה יותר מבכל דור ודור שהרי המלוכה גבוה מהממשלה שבחי' ממשלה זהו בעל כרחו ומלכותו ברצון קבלו א"כ לפ"ז גם כאן משמע דבחי' ה' שמך לעולם זהו בחי' עליונה יותר מבחי' זכרך לדור ודור, וע' בפרש"י בשה"ש ע"פ לריח שמיך שם טוב ותרגום נסים וכן בחנוכה אומרים ולך עשית שם גדול וקדוש, ועז"נ ה' שמך לעולם כו'.

קיצור הממ"י הולך ג"כ ע"ד הרמב"ן דזכרך גבוה מבחי' שמי ומפרש שמי מטרוניתא תתאה ר"ל מ' דאצי' כשנעשית מקור לבי"ע כמ"ש ענין זה בלק"ת בשה"ש בהביאור ע"פ שחורה אני ונאוה דרוש השני, וזכרך מפרש ע"ס עילאין, לדור מלכותא תתאה כענין ודר וסוחרת, ודור נוק' דק"נ גם בבחי' זו הממשלה שלו ית' כמ"ש ומלכותו בכל משלה, ואפ"ל ע"י קיום שמי עם י"ה שס"ה ל"ת זכרי עם ו"ה רמ"ח מ"ע אזי גם נוק' דק"נ תהי' נכנע לבחי' דר וסוחרת וכ"ש ע"י תשובה וכענין מ"ש בת"א סד"ה ויאבק איש עמו שהעלו אבק עד כסה"כ, במא"א פי' דור ודור הם

תרסה

לאה ורחל, מפסוק מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור יש ראי' לפי' הגמרא ספ"ג דפסחים דהא גבי עולמים נזכר מלכותך שהיא בחי' עליונה יותר מבחי' ממשלתך הנזכר גבי דור ודור, א"כ ג"כ שמך הנזכר גבי לעולם גבוה מבחי' זכרך הנזכר גבי לדור ודור.

(ג) והנה גבי זה שמי לעלם כתיב לעולם בלא ואו ולכן דרשו מזה שהוא לשון העלם כדפרש"י בפסחים שם, והוא בחי' עיבור ששם הוי' מוסתר ונעלם בשם אד', אבל כאן כתיב ה' שמך לעולם, עולם בואו היינו שלא יהי' העלם כ"א גילוי וכמש"ל בפי' יהי כבוד הוי' לעולם.

(ד) ורש"י פי' ה' שמך לעולם כגדולתך וכממשלתך אז כן הוא גם עתה והיכולת בידך, וצ"ל דאתא לאפוקי ממ"ש במד"ר פ' משפטים פל"א ע"פ הוגעתם כו' כביכול הזקינו הדברים כו' אני מחליפה ור"ל שדברי הבריונים הם כלפי שם הוי', שזהו המשכת אלקותו בקדושה כי חלק הוי' עמו, והם אומרים ע"ד עזב הוי' את הארץ וסליק לעילא לעילא ושם לא איכפת ליה כלל ורבו פשעיך מה תעשה לו, ועכשיו התלבשות ההמשכה ע"י ע"ס דק"נ כמ"ש באגה"ת פ"ה ולכן אין בידינו משלוות הרשעים, ולהוציא מלבם אמר הוי' שמך לעולם, כלומר שם הוי' דוקא מלך לעולם, כי אני הוי' לא שניתי, ועז"נ מי כמוך באלים הוי', וזהו כגדולתך אז בעת הגילוי כו', רק כי עתה אין כמוך באלמים, אבל היכולת בידך, ועמ"ש ע"פ אני ישנה בענין עורה למה תישן הוי', ובאמת נאמר הנה לא ינום ולא יישן, וכי יש שינה למעלה כו', גם שמי וזכרי מורה על מל"ת ומ"ע שתלויין בשם הוי' שמי עם י"ה ו"ה עם זכרי ולכן אמר שבאמת הכל במדה שאדם מודד מודדין לו ע"פ קו המדה ע' בד"ה מזוזה מימין וכל אשר חפץ ה' עשה ובאתעדל"ת אתעדל"ע אלא שעכישו אותותינו לא ראינו בד"ה אני ישנה ולבי ער בלק"ת בשה"ש וזהו ה' שמך שם הוי' הוא לעולם רק שמתלבש בש' אד', וזהו וזכרך לדור ודור ולכן לפעמים אותותינו לא ראינו ורק לא ראינו אבל הם ישנם גם עתה.