כב

תרכ

כט כי* לה' המלוכה ומושל בגוים. רבות באסתר ס"פ בימים ההם כשבת המלך דקי"ט ב' לשעבר היתה מלכות בישראל ור"ל ובעכומ"ז היה רק ממשלה ע"ד מלך אין באדום נצב מלך, כיון שחטאו ניטלה מל' מהם וניתנה כו' היינו ע"י שט"ס דמל' ירדו ונתלבשו בק"נ כענין אמלאה החרבה לא נתמלאה צור ועיין בע"ח שער מ"ט ושער ל"ד ובזח"ג במדבר קי"ט ב' וכשישראל עושין תשובה כו' אימתי ועלו מושיעים בהר ציון כו' ועמ"ש בלק"ת פ' צו סד"ה ענין שבעת ימי המילואים פ"ד, ואזי רק ומושל כו', זח"ג ע' תנ"ב ע"מ מד"ב קי"ב ב. בחיי ר"פ אחרי ע"פ כי תשב ללחום את מושל בין תבין וגו' שהקב"ה נק' בכתוב מושל וכמ"ש ומושל בגוים ולכן יאמר כי תשב ללחום את מושל. כשתתיישב להתבונן בהשגת החכמה שהיא מזון הנפש כו' בין תבין את אשר לפניך כלומר מתוך דרכיו ופעולותיו כו', זח"ג פנחס רמ"ד ב' מטרוניתא עילאה עלמא עילאה דאתמר עלה כי לה' המלוכה ומושל בגוים, ור"ל כי כשיהיה גלוי עלמא עילאה תנטל המלוכה מעמלקים וישאר רק ממשלה אצלם.