כד

תרכ

ז שאו** שערים ראשיכם. בגמ' שבת דף ל' ע"א פירש"י שערי בית קדה"ק ובבחיי ר"פ בראשית דקאי על שערי הרקיע כשהקב"ה יורד לשבת על כסה"כ שברקיע ערבות, וערבות הוא רקיע השביעי דוגמת היכל קדה"ק, ויבא מלך הכבוד

תרכא

ברבות וארא פ"ח שנק' הקב"ה מלך הכבוד ע"ש שחולק כבוד ליראיו, והיינו כי כבוד ל"ב נתיבות החכמה שבהם ועל ידם נמשך השפע ליריאיו כו', והרמ"ז במדבר קי"ח פי' כי כבוד הוא חכמה והוא מלבוש פנימי לא"א וא"כ א"א נק' מלך הכבוד, ועז"נ הראיני נא את כבודך והיינו שנמשך בהיכל קדה"ק שהוא בינה שבה התגלות עתיק, ולפי שכדי להיות התלבשות אא"ס במל' דאצי' הנק' ג"כ כבוד צ"ל המשכה זו ע"י אור אבא כבוד עילאה וזהו ויבוא מלך הכבוד, וענין שאו שערים ראשיכם י"ל ע"ד והאופנים ברעש גדול ועי"ז דוקא ממשיכים להיות ברוך כבוד ה' ממקומו, ועד"ז שאו שערים הם מדות דאצי' כמ"ש הבחיי פ' ויחי סד"ג ע"פ עד תאוות גבעות עולם, כי שערים לשון מדה ושיעור, וא"כ הם ענין מרכבתא עילאה ושאו שערים ע"ד והחיות נושאות כו' גם כי ז"א בעתיקא אחיד ותליא ועמ"ש בת"א פ' יתרו בד"ה ענין האבות הן הן המרכבה ולכן עי"ז ויבוא מלך הכבוד, זח"ג פנחס רנ"ג סע"ב פי' שערים נש"ב א"כ לפ"ז ויבוא מלך הכבוד שיתפשטו בהם ל"ב נתיבות חכמה כענין שפירשו לבנון דהיינו ל"ב נ"ח עם נש"ב, כמ"ש במק"מ ר"פ שמות ע"פ אתי מלבנון כלה, עוד פי' שערים נה"י כי הם ב' מזוזות ומשקוף, ראשיכם חג"ת כו', ובמא"א אות שין סעיף ע"ב ותחלת אות נון נש"ב כו' ביסוד דבינה והן שערים לקבל בהן היסודות נתיבות דדכורא וזהו שאו כו' ויבוא מלך הכבוד ל"ב נתיבות חכמה שהם נתיבות דדכורא כו' ויובן זה עפמ"ש בלק"ת פ' מטות בד"ה עיני כל אליך ישברו כו' ועפמ"ש בד"ה ושמתי כדכד גבי ושערייך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ ע"ש פ"ה שמבחי' נש"ב נמשך אהבה ברשפי אש ומבחי' ל"ב נ"ח נמשך אהבה פנימית בחי' חפץ כו'. ועמ"ש מענין מוחין דאימא ומוחין דאבא בד"ה מצה זו ובד"ה ושאבתם מים ובענין תשוב ה' במילוי יו"ד בד"ה ראה אנכי נותן פ"ב שהם רצון וחפץ א' בד"ה ואהיה אצלו אמון גבי זמירות היו לי כו' ולפ"ז נודע בשערים בנש"ב בעלה יסוד אבא אף שעיקר המשכתו בשער החמישים מ"מ נודע בשערים כו', וזהו הפי' שופטים כו' בכל שעריך פי' כל הם נש"ב כמ"ש בד"ה עיני כל וזהו בכל שעריך אשר נותן לך פי' כי כל אותיות לך, ת"ז ל"ד א' תיקון י"ח קול דודי דופק פתחי לי, פתחו לי שערי צדק, שאו שערים ראשיכם והנשאו פתחי עולם ויבוא מלך הכבוד, וענין פתחי לי קאי על יסוד דנוק' שהיא הכלי לגלוי ההשפעה שהוא ענין התקשרות המקבל בבחי' ביטול וכלי ריקן שיקבל אור השפע, וה"ע חותם שוקע ועי"ז ויבא מלך הכבוד בחי' חותם בולט גלוי האור מלמעלה.