לז

תרכג

ה גול* על ה' דרכך ובטח עליו והוא יעשה. פי' גול לשון גלגל וסיבוב וכן תלים סי' כ"ב ט' גל אל ה' יפלטהו יצילהו כי חפץ בו. ופי' במצ"ד המגלגל ומסבב בטחונו אל ה' הוא יצילהו. כי חפץ. בו במי שבוטח בו כראוי. והלעז איין מענטשין גיהער וועלגערין אונ ווארפען כו'. וי"ת שבח קדם ה'. א"כ גלגול זה פירושו שבח. ואפ"ל גלגול זה ע"ד ותתפלל חנה על ה' או ע"ד ואתחנן אל ה'. גם ע"ד מ"ש כי הוא הנותן לך כח. ולא יחשוב עד"מ במו"מ שהסיבה עיקרית כו'. וע"ד הנזכר בח"ה שער ג'. רפ"ח בענין כל אשר חפץ ה' עשה כו' ואמר תלים רסי' קכ"ז בשיר המעלות לשלמה כו'.