מס' כרטיס 102404  מדור ומדף: לד-א
 
אור התורה
שניאורסאהן, מנחם מענדל (אדמו"ר הצמח צדק)
דרושי דא"ח על סדר פרשיות התורה
הוצאה חדשה עם תיקונים והוספות
ארץ ישראל תשעג
8°. בראשית א: בראשית-ויצא. 13, (3) ע'.
רלא דף. בראשית ב: וישלח-ויחי. (5),
רכז-תסו דף. בראשית ג: בראשית-נח. (2), 6
ע'. (1), תע-תרעב דף. בראשית ד: לך-תולדות
(2), 6, (2) ע'. תרעג-תתלג דף. בראשית ה:
ויצא-ויחי. (5), תתלד-תתריט, (1) דף.
בראשית ו: (5), תתרכ-תתשנא דף.
בראשית ז: (5), תתשנב-תתתצא דף.
שמות א: שמות-בא. (10), שנ, (2) ע'.
שמות ב: בשלח. (10), שנא-תשיח ע'. שמות ג:
יתרו. (10), תשיט-א'עד ע' שמות ד: משפטים
משפטים. (10), א'עה-א'שמג ע'. שמות ה:
תרומה-תצוה. (10), א'שמה-א'תתכב ע'.
שמות ו: תשא-פקודי. (10), א'תתכג-ב'רנט ע'
מגילת אסתר: (10), שלז, (2) ע'.
שמות ז: (10), ב'תעא-ב'תתכב ע'.
שמות ח: (10), ב'תתכג-ג'קנד ע'
ויקרא א: (16), שנב, 128 ע'.
ויקרא ב: (10), תכה-תשל, 93 ע'.
ויקרא ג: (12), תשכא-תתקס, 80, (4) ע'.
ויקרא ד: (10), תתקסא-א'רה ע'. במדבר א:
במדבר-נשא. 10, (2), רצג, (1), 253 ע'.
במדבר ב: בהעלותך-קרח. (14), שכא-תשלז,
(3), 278 ע'. במדבר ג: חוקת-בלק. (42),
תשסא-א'נה, (3), 159 ע'. במדבר ד:
פנחס-מסעי. (12), א'נט-א'תטו, (1), 177 ע'
דברים א: דברים-ואתחנן. (10), תעז ע'.
דברים ב: עקב-תבוא. (10), תעט-תתשפח ע'.
דברים ג: נצבים-יום הכיפורים. (10),
א'קפט-א'תרלו ע'. דברים ד: האזינו-ברכה.
(10), א'תרלז-א'תתקפח ע'. דברים ה: (10),
א'תתקפט-ב'קעב ע'.
דברים ו: (10), ב'קעג-ב'תרמט, (1) ע'.
נביאים וכתובים א: (2), 8, תשלה ע'.
נביאים וכתובים ב: (1), תשלז-א'קנח ע'.
נביאים וכתובים ג: (10), א'קנט-א'תסז ע'.
שיר השירים א: (10), שעג ע'.
שיר השירים ב: (10), שעג-תתח ע'.
שיר השירים ג: (2), 6, תתט-א'נד, (1) ע'.
מאמרי רז"ל-ענינים: (10), שסט, (1) ע'.
סידור (תפילה): (6), תט, (2) ע'.