מס' כרטיס 104881  מדור ומדף: לה-ס
 
סדר תיקוני מקוואות לפי תקנת רבותינו
נשיאי חב"ד לדורותיהם
לוין, שלום דובער
מהדורה מורחבת ומתוקנת
ארץ ישראל תשעה
8°. 10, (2), קצב ע'.
מו"ל: הוצאת ספרים קרני הוד תורה (קה"ת)
ליובאוויטש, מערכת אוצר החסידים