מס' כרטיס 105687  מדור ומדף: לד-ש
 
שערי אורה
דוב בער ב"ר שניאור זלמן (אדמו"ר האמצעי)
שער החנוכה ושער הפורים
בסופו קצורים מאת:
שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)
הוצאה שמינית.
ארץ ישראל תשעה
8°. 6 ע'. קפט דף