מס' כרטיס 111796  מדור ומדף: לה-ש
 
שלחן ערוך
שניאור זלמן, אדמו"ר הזקן
עם ביאור
דברי שלום
לוין, שלום דובער
חלק א: דיני בדיקת חמץ.
8, (2), תקיא, (7) ע'.
חלק ב: דיני תערובת חמץ.
7, (3), תסג, (7) ע'.
חלק ג: דיני מכירת חמץ, הגעלה וליבון.
8, (2), תלא, (5) ע'.
כפר חב"ד תשעז
חלק ד: דיני אפיית מצות - סימנים תנג-תעא.
8, (2), תקי ע'.
חלק ה: דיני סדר של פסח, ובסופו
הגדה של פסח
עם לקוטי טעמים ומנהגים
(2), 8, (2), רפח, 5, (3), רסה ע'.
חלק ו: דיני ימי ספירת העומר וחג השבועות
סימנים תפז-תצד, ומפתח כללי לחלקים א-ו.
7, (3), תפד ע'.
כפר חב"ד תשעח
מו"ל: קרני הוד תורה (קה"ת)