מס' כרטיס 112210  מדור ומדף: לד-מ
 
תורת מנחם
ספר המאמרים מלוקט
על סדר חדשי השנה.
שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר זי"ע)
הוצאה חמישית עם תקונים.
כפר חב"ד תשעד
8°. ח"א: תשרי-חשון. (2), 32, (2), 378,
(9) ע'. ח"ב: כסלו-שבט. (2), 33, (3), 496
(6) ע'. ח"ג: אדר-סיון. 32, (2), 430,
(6) ע'. ח"ד: תמוז-אלול. 26, (2),
543, (5) ע'.
מערכת אוצר החסידים קה"ת ועד הנחות בלה"ק