מס' כרטיס 11951  מדור ומדף: ג
 
משנה
עם פירוש הרע"ב, עיקר תוספות יום טוב ו:
תפארת ישראל
ליפשיץ, ישראל
ווארשא תרכג
8°. זרעים: (1), ה, (1) רעז דף (2 טפסים)
נשים. (2), קפג דף. (2 טפסים)
נזיקין: (2), רעג, (11) דף.
עם נשים נדפס:
אבי עזר
ליפשיץ, גדליה
,(1) טו, (1) דף
על שער השני כתוב שנדפס ב:
ברלין תרכב
(יוליוס זיטטענפעלד)
טהרות: (חסר בתחילה, נמצא) רנד דף. ועמו:
מסגרת זהב
ליפשיץ, ברוך יצחק ב"ר ישראל
ביאור על דברי אביו = תפארת ישראל.
לו דף. 3 עמודים האחרונים הם חידושים מאת
יעבץ, אברהם
בתחלתו פתיחה לסדר טהרות בשם יבקש דעת.
טופס נוסף מאבי עזר במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4