מס' כרטיס 15289  מדור ומדף: ו-ב
 
צמח דוד
נ'גאר, דוד ב"ר יהודה
חדושי מסכתות. ולשונות הרמב"ם והל' בשו"ע
יו"ד. ובסופו דרשות עה"ת. ועמו:
אדמת יהודה
טנוג'י, יהודה
חדושי מסכתות. רמב"ם. שו"ע. וביאורים עה"ת
ונ"ך. (צילום דפוס):
ליוורנו תקפח
2°. (חסר.ונמצא) (1), ט, טו דף
נדפס עם ברך משה
 
לתצלום הספר לחץ כאן