מס' כרטיס 18308  מדור ומדף: קיג-ת
 
תולדות אהרן
אהרן מפיסרו
מראה מקום מכל הפסוקים שבתנ"ך הנמצאים
בשיתא סדרי.. נדפס ראשונה בעיר פריבורג
והשנית בויניציאה עם תוספת ולעת עתה..
הפעם השלישית עם תוספת
תולדות יעקב
מראה הקום הפסוקים מכל המקרא הנדרשים
בתלמוד ירושלמי, מעשה ידי החכם
ששפורט, יעקב
אמשטרדם תיב
4°. (159) דף.
4 טפסים. א' מהם מספרי הרא"ד לאוואוט -
עם הגהותיו עה"ג
טופס נוסף במדור סב-ת [השער פגום]
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן: