מס' כרטיס 18783  מדור ומדף: א
 
תורה נביאים כתובים
תורה וח"מ: עם אורים גדולים, כולל כ מעלות
תרגום אונקלס, פירוש רש"י, אבן עזרא,
רשב"ם, רמב"ן, בעל הטורים,
חזקוני
חזקיה ב"ר מנוח
עמר נקא
עובדיה מברטנורא
ספורנו, פתשגן, מסורה על התרגום,
נתינה לגר
אדלר, נתן ב"ר מרדכי הכהן
שינויי נוסחאות בתרגום,
מודע לבינה
כולל פירוש נפלא על פירוש רש"י בשם:
הבנת המקרא
היידנהיים, זאב וואלף ב"ר שמשון
הרכסים לבקעה
שפירא, יהודה ליב
אבי עזר
שלמה ב"ר אליעזר ליפמן הכהן
מנין המצוות למהר"ם חאגיז, תודלות אהרן,
פירוש הרד"ק להפטרות, פירושים לחמש מגילות
וסדר תפלות לחול ולשבתות ויוצרות.
ווילנא תרעב
8°. בראשית: (2), 535, 58, 28, 36, 32 ע'.
שמות: (2), 484, (42), 30, 47, 28, ,28
,(2) 32, (16) ע'.
ויקרא: (2), 335, 28, 20, 12, 12, ,32
(16) ע'.
במדבר: (2), 298, 10, (14), 29, 16, ,18
32 ע'.
דברים: (2), 330, (58), 28, 12, 26, 32 ע'
בראשית-דברים: 2 טפסים.
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2  3  4  5  6  7  8