מס' כרטיס 19545  מדור ומדף: ח
 
תלמוד ירושלמי
עם
קרבן העדה
שירי קרבן
דוד אבד"ק דעסויא
פני משה
מראה הפנים
מרגלית, משה ב"ר שמעון
נר מערבי
כולל: מסורת הש"ס, עין משפט, גליון הש"ס
איטינגא, מרדכי זאב הלוי
והגהות ה"ר
נתנזון, יוסף שאול ב"ר אריה ליבוש הלוי
זיטומיר תרכ-ז
2°. סדר זרעים: (5), ס, ל, לא, לג, מב, יח
, כד, יח, יד, ט דף. סדר מועד: (2), נב,
לד, (1), נה, סא, (1), כ, לט, כג, כג, לא,
לב, כא, כ, יז דף. סדר נשים: (2), עט, מה,
סד, לד, נו, נא, נא, מא דף
סדר נזיקין ונדה: (2), לג, כט, כו, מב,
לא, כו, ו, טו, ט דף
שבת, פסחים: 3 טפסים. עירובין: 4 טפסים.
שאר סדר מועד: 3 טפסים
טופס נוסף -שלם- במדור קיט-ת, עם הגהות
בגוכתי"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע עה"ג.
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4