מס' כרטיס 19552  מדור ומדף: ח
 
תלמוד ירושלמי
עפ"י נוסחא המוגהה לה"ר
סירליאו, שלמה ב"ר יוסף
עם פירוש ומ"מ מהנ"ל, וביאור בשם
אמונת יוסף
גן ירושלמי
דינקלס, חיים יוסף ב"ר בן ציון הלוי
עין משפט
נר מערבי
מסורת הש"ס
ובסופו עוד הוספות
ירושלים תרצה-תשטו
2°. דמאי: תשטו. (1), קכז, לט דף.
כלאים: תשיב. (1), קסב, לה דף.
שביעית: תרצה. (4), קעו, (5) דף.
מעשרות: תשיג. (1), עט, כט דף.
מעשר שני: תשיד. (1), קח, לג דף.
חלה: תשיג. (1), פו, מט דף.
ערלה: תשיב. (1), ע, יד דף.
בכורים: תשיא. (1), נד, (11) דף
מעשרות: 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן