מס' כרטיס 26036  מדור ומדף: סב-א
 
אהל יעקב
קראנץ, יעקב (המגיד מדובנא)
באורים על התורה. מלוקט מכתביו ע"י:
פלאהם, אברהם בעריש ממעזריטש
על ספר שמות:
זולקווא תקצז
(שאול דוב מאיר האפער)
4°. (1), נב, מח דף
על ספר ויקרא:
יוהניסבורג תריט []
,(1) 4, 12, 62-17, 100-65 דף.
(בטפסים שיש לנו לא כתוב בשער מקום הדפוס)
על ספר במדבר ודברים:
קניגסברג תריט []
(על דף השער של במדבר הפרט עולה ל'תרכ"א')
במדבר: 5, 84 דף. דברים: (4), 92 דף
טופס נוסף מ'במדבר' ו'דברים' במדור כג-א
טופס נוסף מ'ויקרא' נכרך עם שמות [תקצ"ו]
במדור כג-א
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4