מס' כרטיס 26057  מדור ומדף: טז-א
 
אהל יצחק השלם
על דיני שחיטות ובדיקות.. מאתי
יצחק ב"ר אליעזר
[כפי שסדרם:]
ווייל, יעקב
וגם הוספנו עליו דיני ניקור מספרו
בית יצחק ... הוספנו על הגליון ספר
תיקוני שלמה
ישראל שלמה זלמן אהרן ב"ר יצחק אייזיק
הכהן, שו"ב דק"ק שערשאב... ואחרון.. ספר
ה מזכיר
והוא העתק מכ"י המחבר בירור דיני שו"ב
בקצרה
ווארשא חש"ד
Printed in Poland. Druk Piment Warszawa
8°. (6), 104, (6), 17, (2) דף
טופס נוסף במדור קכא-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן