מס' כרטיס 26077  מדור ומדף: קכא-א
 
אהל משה
משה ב"ר אלעזר חיים דומ"ץ דק"ק מעזריטש
חדושים ובאורים על הרמב"ן שעל התורה.. וגם
נמצא בו פירושים..על אגדות מהש"ס ומדרשים
ווארשא תרלח
(נתן שריפטגיסער)
4°. 96 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן