מס' כרטיס 26125  מדור ומדף: סג-א
 
אהלי שם
גאנצפריד, שלמה
כללים וסדר שמות אנשים ונשים
לבוב תרסז
2°. (2), 124 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן