מס' כרטיס 26172  מדור ומדף: סד-א
 
אולם יעקב
הנקרא:
תתן אמת ליעקב
זאמלונג פון די תורה שבכתב און תורה שבע"פ
פאר די איזראליטישע יוגענד. ועמו:
אלומי יעקב
תורת העמים. נעתקו בקצרה המצות אשר נצטוו
לכל בני אדם
מונקאטש תרסח
8°. כא דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2