מס' כרטיס 262  מדור ומדף: לד-א
 
אגרות קודש
שניאורסאהן, שלום דובער (אדמו"ר מוהרש"ב)
נערך בהוספת מ"מ וציונים מבוא ומפתחות ע"י
לוין, שלום דובער
8°. ח"א: 52, תיב ע'
ח"ב: 19, תיג-תתקמז, (2) ע'
ח"ג: 44, תיח, (2) ע'
ח"ד: 59, שסט, (1) ע'
ח"ה: 33, שיד, (2) ע', בסופו מפתח הכללי
נ.י. תשמב-ז
ח"ו: מילואים. 12, (2), רכא, (3) ע'.
ארץ ישראל תשעב
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5