מס' כרטיס 26229  מדור ומדף: סט-א
 
אוצר החיים
מאסף לתורת ישראל ולדברי ימי חייו.
ערוך בידי הרב
עהרענרייך, חיים יהודה אבד"ק ארטה
ספר ראשון:
סאיני תרפה
(י. ווידר)
8°. 136 ע'. ספר שני:
סאיני תרפו
8°. (4), 112 ע'. ספר שלישי:
סאיני תרפז
8°. 114 ע'. חוברת ט': עוד טופס
ספר רביעי:
סאיני תרפח
8°. 170 ע'. - נכרך עמו" תשובות הגאונים"
ספר חמישי:
דעווא תרפט
(מאסקאוויטש-פרידמאן)
8°. 264 ע'. ספר ששי:
דעווא תרצ
(א.י. פרידמאן)
8°. (4), 232 ע'. ספר שביעי:
דעווא תרצא
8°. 208, IV, 20 ע'. - נכרך עמו ספר התמיד
- ויש עוד 2 טפסים
ספר שמיני:
בערעגסאס תרצב
(ש. קליין)
8°.° (4), 192 ע'. (2), 12 ע'.
ספר עשירי:
בערעגסאס תרצד
8°. (4), 188 ע'. ספר אחד-עשר:
בערעגסאס תרצה
8°. (2), 53-188 ע'. - 2 טפסים
ספר שנים-עשר:
בערעגסאס תרצו
8°. (4), 112, (4) ע'. - 2 טפסים
- חוברת ט-י: 2 טפסים
ספר שלשה-עשר:
בערעגסאס תרצז
8°. חוברות א-ב. ה. ו 2) טפסים). ז. ז-ח.
ח-יב 2) טפסים). ספר ארבעה-עשר:
בערעגסאס תרצח
חוברות ה. ח-ט.
במדור מד-א נמצא משנת תרפ"ה: חוברות א-ד.
שנת תרפ"ו: מחברת ח'.
שנת תרפ"ט: מחברת א-ג.
חוברת אחד משנת תרצ"ד.
שנת תרצ"ח: מחברת א-ב.
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13