מס' כרטיס 26232  מדור ומדף: כג-א
 
אוצר החיים
ברונרוט, חיים מרדכי ב"ר נתן צבי
- רב אבד"ק טשעכאנאוו
דרשות נאומים מאמרים ואמרים, כלול משני
חלקים:
מדרכי החיים
דרשות ונאומים על סדר זמנים לכל עתות השנה
ה חיים וצורתו
מאמרים ואמרים ע"ד הגיון לדברים בעתם.
ונלוה אליהם קונטרס
אמר ודברים
קונטרס
תורת חיים
בחי' תורה. וקונטרס
מים חיים
בהל' מקואות
פיעטרקוב תרצ
(חנוך העניך ב"ר ישעי' זאב פאלמאן)
8°. סט, (2), פ, (1), יא, יח דף.
טופס נוסף במדור קכא-א. מעבר לשער - דפוס:
ווארשא תרצ
(שיקארא-מילנער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן