מס' כרטיס 26233  מדור ומדף: ב-א
 
אוצר החיים
ישועה הלוי
חידושים פשטים ורמזים על התורה ונביאים
וכתובים, ש"ס ורמב"ם, ש"ע, הגדה של פסח,
ומגילת אנטיוכוס. בסופו שו"ת.
ירושלים תרסח
4°. (3), 129 דף
טופס נוסף במדור קכא-א