מס' כרטיס 26283  מדור ומדף: קכא-א
 
אוצר הגאונים
תשובות גאוני בבל ופירושיהם ע"פ סדר
התלמוד. ערוך על ידי
לוין, בנימין מנשה
כרך ראשון - מסכת ברכות
חיפה תרפח
8°. (2) ,102 ,(2) ,116 ,(2) ,143 ,4 ,(6)
ע'. כרך שני - מסכת שבת:
ירושלים תרצ
8°. (4), 4, 164, (2), 124, (4) ע'.
כרך שלישי - מסכת עירובין-פסחים:
8°. (6), 2, 124, (4), 180, (4) ע'
כרך רביעי - מסכת יו"ט, חגיגה ומשקין:
ירושלים תרצא
8°. (6), 2, 76, (4), 80, 90, (2) ע'
כרך חמישי - מגילה, תענית ור"ה:
ירושלים תרצג
8°. (6), 2, 104, 82, 118, (4) ע'
כרך ששי - מסכתות יומא וסוכה:
ירושלים תרצד
8°. (6), 2, 120, 138, (2) ע'
כרך שביעי - מסכת יבמות:
ירושלים תרצו
(נסדר במסדרה" אוצר הגאונים" נדפס בדפוס
מרכז)
8°. (8), 392, (2) ע'
כרך שמיני - מסכת כתובות
ירושלים תרצט
8°. (6), 384 ע'. חלק שני" אוצר הפירושים"
עט ע'.
פירוש
חננאל ב"ר חושיאל
,147 (5) ע'.
כרך תשיעי - מסכת קדושין
הוצאת מוסד הרב קוק שע"י המזרחי העולמי
ירושלים תש
8°. 224 ע'. פירוש רבינו חננאל: 106, (6)ע
כרך אחד עשר - מסכת נדרים נזיר סוטה:
ירושלים תשב
8°. 12, 305, (3) ע'
כרך שנים עשר - מסכת בבא קמא
ירושלים תשג
8°. 14, (2), 168, 141, (2) ע'
טופס נוסף מכרכים שביעי, תשיעי במדור ז-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן: