מס' כרטיס 26343  מדור ומדף: כה-א
 
אוצר התלמוד והמדרש
לקט מארז"ל בש"ס ומדרשים ערוך ומסודר ביד
קנוביץ, ישראל
ויו"ל בהוצאת שוחרי תושי' נויארק.
מאמר הראשון: האלקות
כולל תשעים פרקים ואלף תתל"א סימנים
נ.י. תרסו
בשער האנגלי שבסוף התאריך הוא:
נ.י. תרסח []
8°. (16), 350, (35) ע'.
2 טפסים. טופס נוסף במדור סב-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן