מס' כרטיס 26440  מדור ומדף: קכב-א
 
אור החיים
רבינוביץ, יוסף מרדכי
מאמרי מוסר
ווילנא תרלג
(ש"י פין. א"צ ראזענקראנץ, מ"מ שריפטזעצר)
8°. 22 דף