מס' כרטיס 26453  מדור ומדף: סב-א
 
אור ה'
קרשקש, חסדאי ב"ר אברהם
מזהיר על למוד התלמוד ועל עניני ושרשי
המצות ומצדיק (ג"ח ומשיג) את הספר מורה
נבוכים..וקראו ג"כ
נר מצוה
עם פירוש רחב..
אוצר חיים
ונלוה אליו קונטרס ב מצוה בהלכות תפילין
ע"ד רבינו המחבר, עוד הוספתי עליו הערות
ודרושים קצרים.
פלענסענבערג, חיים ירמיהו אבד"ק שאקי
חלק ראשון
ווילנא תרסה
(שרגא פייבל גארבער)
4°. 96 דף
[על העטיפה התאריך:
תרסז
 
לתצלום הספר לחץ כאן