מס' כרטיס 26487  מדור ומדף: נ-א
 
אור הישר
סדור ע"פ לה"ר
פאפירש, מאיר
כולל גם כוונות התפלות והנהגות ודינים..
כפי שהם בתפלות האר"י..בשם:
תפלה ישרה בכוונת הלב
וניתוסף ע"ז ספר המוסר אשר העלה ה"ר
חזן, צבי הירש ב"ר חיים
אמשטרדם תסט
(משה דיאש)
4°. (2), 46 דף
2 טפסים. א' מהם נכרך עמו: מציץ ומליץ
(ויניציאה תע"ה). בקשה חדשה (ליוורנו ת"ק)
 
לתצלום הספר לחץ כאן