מס' כרטיס 265  מדור ומדף: 265 לד-א
 
אגרות קודש
שניאורסאהן, מנחם מענדל (כ"ק אדמו"ר זי"ע)
עם מבוא, צילומים, ומפתחות. בעריכת:
לוין, שלום דובער
8°. כרך א': תרפ"ח-תש"ד. 33, שמז ע'.
כרך ב': תש"ה-תש"ח. 26, תיט ע'.
כרך ג': תש"ט-תש"י. 38, תקה ע'.
נ.י. תשמז
כרך ד': תשי"א. 28, תקל ע'.
כרך ה': חורף תשי"ב. 24, שנב ע'.
כרך ו': קיץ תשי"ב. 14, שפב ע'.
כרך ז': תשי"ג. 16, תח ע'.
כרך ח': חורף תשי"ד. 16, שפב ע'.
נ.י. תשמח
כרך ט': קיץ תשי"ד. 16, שנא ע'.
כרך י': חורף תשט"ו. 18, תלו ע'.
כרך יא: קיץ תשט"ו. 17, תמה ע'.
כרך יב: חורף תשט"ז. 31, תעז ע'.
כרך יג: קיץ תשט"ז. 40, תקטז ע'.
כרך יד: חורף תשי"ז. 30, תקסא ע'.
נ.י. תשמט
כרך טו: קיץ תשי"ז. 16, תעח ע'.
כרך טז: חורף תשי"ח. 16, שפט ע'.
כרך יז: קיץ תשי"ח. 14, שעה ע'.
כרך יח: תשי"ט. 19, תקפה ע'.
נ.י. תשנ
כרך יט: תש"כ. 18, תעד ע'.
נ.י. תשנא
כרך כ': תשכ"א ומפתח כללי. 16, תרמג ע'.
נ.י. תשנב
כרך כא: מלואים לכרכים א-כ. 19, תפו ע'.
נ.י. תשנג
כרך כב: תשכ"ב-תשכ"ג. 20, תקמו, (2) ע'.
נ.י. תשנד
כרך כג: תשכ"ד-תשכ"ה. 16, תעח ע'.
נ.י. תשנה
כרך כד: תשכ"ו-תשכ"ז. 93, תכב ע'.
נ.י. תשנח
כרך כה: תשכ"ח-תשכ"ט. 31, (3), שעא,(4) ע'
נ.י. תשנט
כרך כו: תשכ"ט-תש"ל. 42, (2), 539, (1) ע'
נ.י. תשסג
כרך כז: תשל"א-תשל"ב. 65, (1),תקצד,(2) ע'
כרך כח: תשל"ג. 43, שעו, (2) ע'.
נ.י. תשסו
כרך כט: תשל"ד. 44, שה, (2) ע'.
נ.י. תשסח
כרך ל: תשל"ה. 40, שלד, (2) ע'.
נ.י. תשע
כרך לא: תשל"ו. 49, (3), שעו, (2) ע'.
נ.י. תשעה
כרך לב: תשל"ז. 52, (2), שסז, (1) ע'.
ארץ ישראל תשעו