מס' כרטיס 26549  מדור ומדף: סט-א
 
אור המוסר
מופיע לעת לעת. כלי מבטאם של הישיבות..
דנבהרידוק..בית יוסף - בפוילן. מוקדש
לעניני היראה והמוסר ועבודת הרבים. נערך
ע"י האגודה המרכזית מישיבות נבהרידוק
שנה שני', חוברת ח', י"ח אדר ראשון
ווארשא תרפד
(וועגמייסטער. נסדר בדפוס פיעטרקוב
פאלמאן)
8°. 66 ע'. [ז' חוברות הקודמות נדפסו
בהקטוגפריא]
שנה שלישית, חוברת ט', א' אדר
תרפה
8°. 46 ע'
שנה רביעית, חוברת י, א' כסלו
פיעטרקוב תרפו
(פאלמאן)
8°. 70 ע'
3 טפסים
חוברת יא, א' אלול תרפ"ו
8°. 90, (2) ע'
שנה חמישית, חוברת יב, ר"ח סיון
תרפז
8°. 52 ע'
שנה ששי חוברת יג. אדר
תרפח
8°. (2), 52, (2) ע'
שנה תשיעית, חוברת יד, ניסן
ירושלים תרצא
(מערב)
8°. 49 ע'
שנה י"א חוברת טו. סיון
תרצג
8°. (2), 44 (חסר) ע'
שנה טו, חוברת טז, אלול
תל אביב תרצח
(רוהלד)
8°. 64 ע'
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10