מס' כרטיס 26636  מדור ומדף: סב-א
 
אורה לפורים
קאפיל ב"ר אביגדור הכהן
יבואר פסוקי ומאמרי חז"ל המדברים ממפלת
המן וגדולת מרדכי בדרך דרוש ובדרך משל...
מלוקט מספרי הגאונים..גם ביאור על מאמרם
חייב אינש לבסומי..וגם דרוש מאהבת רעים
ווילנא תרל
(אברהם יצחק ובנו שלום יוסף דווארזעץ)
16°. 16 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן