מס' כרטיס 26683  מדור ומדף: סג-א
 
אורח מישור
קרמניצר, יוחנן ב"ר מאיר
על מסכת נזיר... ויטע בו עוד חידושים על
הרמב"ם הל' נזיר וחגיגה. נדפס פעם ראשון
בברלין בשנת תפ"ג.
לבוב תרכד
(אברהם יצחק מענקיש ושלמה שפרעריר)
2°. (1), 16 דף
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן