מס' כרטיס 26737  מדור ומדף: קכא-א
 
אות לטובה
סוביל, ישראל משה ב"ר חיים
שלשה דרושים..
דרוש מנורת זהב
דרוש טוב להודות
דרוש נחמה בכפלים
פרעמישלא תרל
תרלב (?)
(חיים אהרן זופניק)
.8°
[לכל דרוש שער מיוחד וצ"ע ע"ד שנת ההדפסה.
- ראה ההסכמות והפרטים על השערים]