מס' כרטיס 26781  מדור ומדף: קכא-א
 
אזור אליהו
אליהו ב"ר אברהם שלמה הכהן
(לקוטים שונים ופי' על פרקי אבות, והגדת
אלי' על הגש"פ, ונלוה אליו ספר
טעמי המצות
הוא מקצת מספרו
קרבן אליהו
נדפס פ"ר בשאלוניקי בשנת התו"ר, וכעת..
להוציאו מחדש..
ירושלים תרנד
(רי"ן לעווי)
8°. (4), 62 דף
נכרך עמו: מרגניתא דר"ב. אמרי שפר
טופס נוסף במדור" סב-א" ונכרך עמו: דרך
אמונה. קורא הדורות. חבל נביאים. דרך אמת
 
לתצלום הספר לחץ כאן