מס' כרטיס 46108  מדור ומדף: סג-מ
 
מתא דירושלים
ליטש רוזנבוים, משה אריה ליב הלוי
דיין ומורה פה ק"ק פרעסבורג
על הירושלמי דסדר מועד..
פרשבורג תרלה
(פראנץ קירש ענד קא)
2°. (2), 27, 20, 17, 50 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן