מס' כרטיס 489  מדור ומדף: ו-א
 
אהלי יצחק
בונאן, יצחק
חדושי מס' ברכות. סוכה. מגילה. ר"ה. חגיגה
תענית. כתובות. סנהדרין. ע"ז. חולין.
כריתות וערכין. ולשונות הרמב"ם והטור.
פסקי רבינו
די טראני, ישעיה ב"ר מאלי הזקן (רי"ד)
על ר"ה, תענית וחגיגה. וחידושים על רש"י
והרא"ם עה"ת
ליוורנו תקפא
2°. (2) (חסר בסופו, ונמצא) קע"ג דף
2 טפסים (באחד חסר גם השער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן