מס' כרטיס 53735  מדור ומדף: לו-ז
 
זכרון לבני ישראל
זכרונותיו של ה"ר
דזייקאבסאן, ישראל
במשך השנים תרס"ז - תרצ"ט. לוקט ונערך ע"י
לוין, שלום דובער
יו"ל ע"י מערכת" אוצר החסידים" קה"ת
נ.י. תשנו
4°. 14, רפד ע'